در مورد زیر تشکی ها از جنس چوب بامبو اطلاعی دارید؟

در مورد زیر تشکی ها از جنس چوب بامبو اطلاعی دارید؟