چطور کمد رخت و لباس خود را مرتب کنیم؟

چطور کمد رخت و لباس خود را مرتب کنیم؟